• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Kerkelijke gegevens

Kerkelijke gegevens

Diensten
Morgendienst: 9:30 uur Tijdens de morgendienst is er kinderoppas
Middagdienst: 14:30 uur

Kosters
W. van de Grift, M. Leusink en W. Stolk.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 6 ouderlingen en 4 diakenen:
Ouderlingen: M. Bakker, C. van der Graaf, M. de Groot, G. Hop, W. van Kolthoorn en vacature
Diakenen: D.J. Beijeman, J. van der Heide, E.H. Wolfsen en vacature

Predikant
Ds. M. van Reenen is sinds oktober 2014 verbonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Oldebroek - 't Harde. Daarvoor diende hij vanaf 2009 de gemeenten van Ederveen en Andelst-Zetten.

Foto: RD.nl

Ds. Van Reenen (foto: RD.nl)

Diaconie
De diaconie wil helpen en ondersteunen in alle zorgen van ‘materiële’ aard – niet alleen financieel maar op allerlei terrein.

Diaconale hulpdienst
Elkaar tot hand en voet zijn - dat is de insteek van de vrijwilligers binnen onze gemeente. Onze vrijwilligers zijn o.m. bereid om: medicijnen voor u te halen, voor vervoer te zorgen bij bezoek van huisarts, fysio, specialist. Ook kunt u denken aan voorlezen, wandelen, bezoek, boodschappen doen, oppas bij dementie of bereiden van de maaltijd. Ook kan er huishoudelijke hulp geboden worden of zorg gedragen worden voor kinderen. En dit lijstje zou nog uit te breiden zijn met tal van mogelijkheden! Alle dingen zijn bespreekbaar. In overleg met u wordt besproken welke hulp gewenst is, voor welke periode, en we overleggen wie de hulp komt geven.

Kerkvoogdij
De kerkvoogdij heeft de materiële verantwoordelijkheid voor het gemeenteleven, zoals het beheer van de gebouwen, maar ook het beheren en sturen van de inkomsten en de uitgaven. Voorzitter is ouderling G. Hop (tel. 0525-633053).

Commissie van bijstand
Deze commissie ondersteunt de kerkvoogdij en bestaat uit 4 leden.

Zendingscommissie
De kerkenraad heeft een zendings- en evangelisatiecommissie ingesteld. Activiteiten die georganiseerd worden, zullen in het kerkblad vermeld worden. De commissie bestaat uit twee kerkenraadsleden en vier overige gemeenteleden.

Bankgegevens:
Kerkvoogdij: NL 24 RABO 0331 3192 25
t.n.v.: Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-‘t Harde
Bouwfonds: NL 86 RABO 1262 8076 54
t.n.v.: Bouwfonds Ned. Herv. Gem. (IHV) Oldebroek-’t Harde
Diaconie: NL 18 RABO 0331 3196 24
t.n.v.: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-‘t Harde
Collectemunten: NL 71 RABO 0331 3196 40
t.n.v.: Collectemunten HHG Oldebroek-‘t Harde

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit