• " En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. " Mattheüs 28:20
  • " Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten. " Jesaja 7:14

Meer over Kerkelijke gegevens

Kerkelijke gegevens

Diensten
Morgendienst: 9:30 uur Tijdens deze dienst is er kinderoppas
Middagdienst: 14:30 uur

Kosters
S.H. Bikker, W. van de Grift, A. van de Streek en G.J. van der Weijden

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant (momenteel consulent ds. A.I. Kazen uit Hoevelaken), 6 ouderlingen en 4 diakenen:
Ouderlingen: M. Bakker, H. van Dorp, G. Hop, G. Jonker, W. van Kolthoorn en J. Snoek.
Diakenen: A.C. Bikker, J. van der Heide, J. de Waal en E.H. Wolfsen

Predikant
Vacant. De volgende predikanten hebben de gemeente gediend:
ds. L.M. Jongejan 2004-2007
ds. G.J. Blankers 2008-2012
ds. M. van Reenen 2014-2022

Diaconie
De diaconie wil helpen en ondersteunen in alle zorgen van ‘materiële’ aard – niet alleen financieel maar op allerlei terrein.

Diaconale hulpdienst
Elkaar tot hand en voet zijn - dat is de insteek van de vrijwilligers binnen onze gemeente. Onze vrijwilligers zijn o.m. bereid om: medicijnen voor u te halen, voor vervoer te zorgen bij bezoek van huisarts, fysio, specialist. Ook kunt u denken aan voorlezen, wandelen, bezoek, boodschappen doen, oppas bij dementie of bereiden van de maaltijd. Ook kan er huishoudelijke hulp geboden worden of zorg gedragen worden voor kinderen. En dit lijstje zou nog uit te breiden zijn met tal van mogelijkheden! Alle dingen zijn bespreekbaar. In overleg met u wordt besproken welke hulp gewenst is, voor welke periode, en we overleggen wie de hulp komt geven.

Kerkvoogdij
De kerkvoogdij heeft de materiële verantwoordelijkheid voor het gemeenteleven, zoals het beheer van de gebouwen, maar ook het beheren en sturen van de inkomsten en de uitgaven. Voorzitter is ouderling G. Hop (tel. 0525-633053).

Commissie van bijstand
Deze commissie ondersteunt de kerkvoogdij en bestaat uit 4 leden.

Zendingscommissie
De kerkenraad heeft een zendings- en evangelisatiecommissie ingesteld. Activiteiten die georganiseerd worden, zullen in het kerkblad vermeld worden. De commissie bestaat uit twee kerkenraadsleden en vier overige gemeenteleden.

Bankgegevens:
Kerkvoogdij: NL 24 RABO 0331 3192 25
t.n.v.: Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-‘t Harde
Bouwfonds: NL 86 RABO 1262 8076 54
t.n.v.: Bouwfonds Ned. Herv. Gem. (IHV) Oldebroek-’t Harde
Diaconie: NL 18 RABO 0331 3196 24
t.n.v.: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oldebroek-‘t Harde
Collectemunten: NL 71 RABO 0331 3196 40
t.n.v.: Collectemunten HHG Oldebroek-‘t Harde

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit